REXONA MOTIONSENSE WORKOUT HI-IMPACT 48H Antiperspirant pro ženy 150 ml

1044
Neohodnoceno

I při sportu se můžete cítit svěže s antiperspirantem Rexona Motionsense Workout Hi-Impact 48h.


  • (3 ks) Vyprodáno
60 Kč
Kategorie: Dámské
 
    • chrání pokožku po 48 hodin

 

    • efektivně zamezí pocení a zápach, umožní pokožce dýchatBezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky


Signální slovo: Nebezpečí


H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může
roztrhnout.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Třídy nebezpečnosti:

GHS02