Toluenové rozpouštědlo a čistič 700 ml

107
Neohodnoceno

Severochema Toluenové rozpouštědlo a čistič je určen k odmašťování, k čištění strojů a zařízení a všude tam, kde se běžně používá toluen. Technický benzín, obsažený v přípravku, zlepšuje jeho odmašťovací a čisticí vlastnosti. 


  • (6 ks) Skladem
59 Kč
Kategorie: Barvy, laky, ředidla a rozpouštědla
Hmotnost: 0.7 kg
 

Severochema Toluenové rozpouštědlo a čistič je určen k odmašťování, k čištění strojů a zařízení a všude tam, kde se běžně používá toluen. Technický benzín, obsažený v přípravku, zlepšuje jeho odmašťovací a čisticí vlastnosti.

Použití: Toluenové rozpouštědlo a čistič lze použít k odmašťování, čištění strojů a zařízení a všude tam, kde se běžně používá toluen. Technický benzín, obsažený v přípravku, zlepšuje jeho odmašťovací a čisticí vlastnosti. V souladu s přílohou XVII nařízení REACH se toluen nesmí uvádět do oběhu ani používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci rovné nebo větší než 0,1%, v případě kdy je používán v lepidlech nebo barvách v aerosolových dávkovačích, určených pro veřejný prodej.

Aplikace: Výrobek se aplikuje dle návodu. Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření pro práci s hořlavinami a s látkou manipulovat v dobře větraném prostoru. Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.

Technické vlastnosti: Skupenství (při 20 °C): kapalina Barva: čirá bezbarvá až mírně nažloutlá Zápach (vůně): charakteristický aromatický Bod (rozmezí bodu) tání (°C): neuvádí se Bod (rozmezí bodu) varu (°C): 90 - 150 Bod vzplanutí (°C): -11 Hořlavost: hořlavina 1. třídy Teplota vznícení: (°C): 255 Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 7,0; dolní mez (% obj.): 0,93 Relativní hustota (při 20 °C): 0,83 – 0,86 g.cm-3 Rozpustnost (při 20 °C) - ve vodě: 0,5 g/l (toluen) - v tucích: neuvádí se Obsah celkového organického uhlíku 0,91 kg.kg−1 VOC (těkavé organické látky) 860 g/l

Složení: Toluenové rozpouštědlo a čistič toluen (REACH 01-2119471310-51-xxxx) a uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu (REACH 01-2119486291-36-xxxx) nebo benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká (REACH 01-2119475133-43-0011).